Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodu https://www.mia-italia.it/

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj "VOP") sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou (ďalej aj "Obchodník")
Obchodné meno: Vinis, s.r.o.
Sídlo: Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská Republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro Vložka číslo 29373/P
IČO: 47534117
DIČ: 2023939874
Obchodník nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaných Obchodníkom na online rozhraní Obchodníka, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
1.1.1. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Obchodníka je:
Email: renata@mia-italia.it
Tel. č.: 00 421 949 895 932
1.1.2. Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Vinis s.r.o. Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská republika
1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Obchodníkom.
1.3. Pojem online rozhranie je totožný s pojmami elektronický obchod, webové sídlo a e-shop.
1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku najmä využitím webového sídla Obchodníka, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
1.5. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom online rozhrania Obchodníka, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami– podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
1.7. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva medzi Obchodníkom a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Obchodníka a Kupujuceho, najmä využitím online rozhrania prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
1.8. Tovar (ďalej aj „Vec") sú produkty a služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené na online rozhraní Obchodníka.
1.9. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov Mieru 6, 08001 Prešov 1
1.10. Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže adresovať aj priamo Obchodníkovi na adresu uvedenú v bode 1.1.2. týchto VOP. Obchodník zároveň odporúča Kupujúcemu, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Obchodníkovi adresoval na emailovú adresu Obchodníka: renata@mia-italia.it Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Obchodníkom posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. O jej vybavení Obchodník informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci podnet, alebo sťažnosť Obchodníkovi doručil.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky vecí Kupujúcim realizované najmä využitím webového sídla Obchodníka, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
2.2. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu (ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu 2.1. týchto VOP) sa zmluva o kúpe vecí nepovažuje za uzavretú. Uzavretou a záväznou pre obe strany (Obchodníka i Kupujúceho) sa zmluva o kúpe vecí stáva po uhradení preddavkovej faktúry, ktorú Obchodník zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho v čase naskladnenia tovaru. Informácia o termíne je uvedená v e-shope.
2.3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Obchodníka a Kupujúceho.
2.3.1. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej Republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho a v obdobných prípadoch.
2.4. Obchodník informuje Kupujúceho, že v prípade objednania vecí Kupujúcim, je objednanie spojené s povinnosťou platby pre Kupujúceho, a to formou platby akú si zvolil Kupujúci.


III. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1. Cena vecí objednávaných prostredníctvom online rozhrania Obchodníka (ďalej len „kúpna cena") je uvedená samostatne pre každý produkt a službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
3.2. Základným platidlom je mena euro.
3.3. Kúpna cena vecí je celková cena a je zreteľne uvedená na online rozhraní Obchodníka.


IV. Spôsoby platby
4.1. Za veci na online rozhrani Obchodníka môžete platiť formou dobierky alebo prevodom na účet Obchodníka.


V. Dodacie podmienky
1. Obchodník je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, Obchodník informuje o tom Kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
4. Faktúru (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu zasiela Obchodník v elektronickej podobe na emailovú adresu Kupujúceho.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Obchodník realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom: Shipmall Slovensko s.r.o. so sídlom
Diaľničná cesta 4088, Senec 903 01 a Kurierskej spolocnosti GLS so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča.


VI. Prevzatie produktu
6.1. Nebezpečenstvo poškodenia veci a zodpovednosť za škodu na veci prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme vec osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby. Obchodník Kupujúcemu odporúča, aby si pri preberaní objednávky skontroloval preberanú objednávku.
6.2. Vlastnícke právo prechádza z Obchodníka na Kupujúceho v momente prevzatia veci Kupujúcim na mieste dodania určenom Kupujúcim od Obchodníka alebo dopravcu.
6.3. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodané veci.


VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu
7.1. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:
7.1.1. Formy Dopravy:
7.1.1.1. Kuriérska služba
7.1.2. Ceny za Dopravu:
7.1.2.1. Obchodník informuje Kupujúceho o cenách za jednotlivé formy dopráv na online rozhraní Obchodníka hneď na úvodnej stránke, alebo na samostatnej stránke "Doprava a platba" ako aj v priebehu nákupného procesu, a to pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.


VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
8.1. Ak Obchodník včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia veci podľa bodu 8.1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj veci,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
8.1.1. Vec sa považuje za prevzatú spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaných vecí, alebo ak sa
a) veci objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia veci, ktorá bola dodaná ako posledná,
b) vec dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvej dodanej veci.
8.1.2. Ak Obchodník poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť.
8.1.3. Ak Obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení ani v dodatočnej lehote v zmysle bodu 8.1.2. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP
8.1.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Obhcodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).
8.3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Obchodníkovi. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Obchodníka, ktorá je:Vinis s.r.o, Papierenská 3954/11, 05801 Poprad, Slovenská republika, alebo mailom na renata@mia-italia.it
8.4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy").
8.4.1. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
8.5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty veci, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s vecou, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti veci. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si Obchodník nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.
8.6. Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný na online rozhraní Obchodníka.
8.7. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
8.8. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8.9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom.
8.10. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.
8.11. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie veci Obchodníkovi alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie veci. To neplatí, ak Ochodník súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8.12. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
8.13. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre veci, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014. Z.z.
Konkrétne:
e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
8.14. V prípade odstúpenia od zmluvy Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.
8.15. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj veci, Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je vec doručená, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie veci späť Obchodníkovi, ibaže Obchodník navrhne, že si vec vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
8.18. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Obchodníkovi poštou, Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení


IX. Alternatívne riešenie sporov
9.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak Obchodník na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Obchodníkom a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
X. Záverečné ustanovenia
10.1. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na online rozhraní Obchodníka. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Obchodníka sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
10.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
10.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto online rozhrania. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto online rozhrania sú zverejnené na doméne online rozhrania Obchodníka.
10.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na online rozhraní Obchodníka 01.07.2024

 

Môžem pracovať s cookies,

aby som mohla ponúknuť tento výnimočný olej všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať?

Ak áno, stačí prijať všetky cookies.

ĎAKUJEM :)

Renáta

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti